Úrazové pojištění

Úrazové pojištění online

Úrazové pojištění na dobře stanovenou částkou je zárukou toho, že v případě úrazu nemusíte kromě léčení řešit ještě finanční starosti. Pokud se zraníte, plnění pomůže nahradit výpadek příjmu, hradit léčbu a případně zajistit další komfortní život obvzlášť pokud úraz zanechá trvalé následky.
 
Fyzický úraz vždy znamená nepříjemný zásah do vašeho života. Kromě fyzické a psychické újmy často způsobuje i ztrátu finanční. Omezuje totiž možnost výdělku a zároveň zvyšuje dodatečné náklady na léčbu důsledků úrazu. S důsledky krátkodobých i dlouhodobých úrazů vám pomůžeme se snadněji vypořádat díky úrazovému pojištění.
 

 

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění se uplatňuje se při poškození zdraví i v případě smrti způsobené úrazem. Sjednává buď samostatně, nebo může být také součástí životního pojištění.

 
Úrazy mohou způsobit podstatnou změnu v životě našem i našich blízkých, zejména ty s trvalými následky – nejen, že jsou hodně bolestivé, nepříjemné, ale můžou nás omezit i na několik týdnů nebo měsíců, což pro nás znamená finanční zátěž. Proto je dobré myslet na úrazové pojištění, které může částečně „zhojit“ finanční ztráty. Zvláště pak, splácíte-li půjčky, nebo hypotéky, v takovém případě finančních závazků ve Vás může úrazové pojištění vyvolat pocit jistoty a bezpečí. Úraz nemusí být způsoben ani naší vlastní vinou, ale může nás ovlivnit natolik, že nepříjemně zpomalí naše životní tempo.
 
 

 

Součásti úrazového pojištění

Úrazové pojištění se může skládat z mnoha pojistných krytí. Níže jsou uvedeno, co jednotlivá pojištění obvykle obsahují. Každá pojišťovna to může mít trochu jinak, proto je potřeba si pečlivě pročíst konkrétní pojistné podmínky.

Podstatné je, že úrazové pojištění kryje skutečně jen úrazy, což je obvykle definováno jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt. Toto pojištění tedy nekryje onemocnění.

Za úraz se obvykle nepovažují nemoci, infarkt, mrtvice, duševní a nervové poruchy (ale úraz se může stát jako následek těchto příhod). Samozřejmě jsou vyloučeny úrazy, které byly způsobeny úmyslně, během trestného činu, po požití alkoholu, drog apod.

Úrazové pojištěníTrvalé následky

Pokud dojde v důsledku úrazu ke vzniku trvalých následků, vznikne nárok na plnění ze sjednané pojistné částky. Konkrétní výše vyplacené částky závisí na stupni rozsahu trvalých následků – uvádí se v procentech a stanovuje jej lékař. Podle toho se určí procenta sjednané pojistné částky, která se vyplatí (může to být třeba 50% až 400% – tzv. progrese). Způsoby výpočtu se velmi liší.

Ke zkoumání trvalých následků a stanovení částky k vyplacení dochází obvykle až po několika měsících (mohou to být i roky) od úrazu poté, co se následky úrazu stabilizují a lze tak určit, co již je trvalé a co se vyléčilo.

Srovnání úrazového pojištění


Smrt následkem úrazu

Zemře-li pojištěný na následky úrazu obvykle do 1 roka od úrazu, vzniká nárok na výplatu sjednané částky, kterou obdrží pozůstalí.

Úrazový důchod

Dojde-li v důsledku úrazu k trvalému poškození tělesné i duševní činnosti v nějakém stanoveném minimálním rozsahu, bude postižený doživotně dostávat měsíční či roční důchod ve výši, kterou si sjedná (popř. nižší v případě nižšího postižení). Navíc některé pojišťovny na začátku vyplatí jednorázově i několikanásobek sjednané částky jako doplňkové plnění.

Denní odškodné

Obvykle se vyplácí pevně stanovená částka každý den po dobu nutného léčení úrazu či po dobu přiznané pracovní neschopnosti, nejdéle však stanovenou maximální dobu (obvykle 1 rok).

Úrazové pojištění

Odškodné za pobyt v nemocnici

Vyplácí se pevně stanovená částka za každý den, kdy pojištěný stráví v nemocnici v plném nemocničním ošetření. Obvykle se netýká lázní, sanatorií, ozdravných pobytů apod.

Drobná poškození

Pojišťovna vyplatí plnění za drobné poškození v případě, že úraz nezanechá trvalé následky, ale dojde k trvalému viditelnému tělesnému poškození, které je však chirurgicky odstranitelné. Jedná se např. o jizvy, poškození nebo ztráty zubů apod.

Zachraňovací náklady

Pojišťovna obvykle uhradí náklady na hledání a záchranu pojištěného, který utrpěl úraz, jeho dopravu do nemocnice nebo na specializovanou kliniku. Neplatí v případě, že bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Srovnání úrazového pojištění